دوز اشعه در رادیوگرافی دهان و دندان: از تصور تا واقعیت!!!

قسمت سوم

در بخش قبلی بایدها و نبایدهای رادیوگرافی دهان و دندان، در رابطه با راه های کاهش دوز اشعه رادیوگرافی و رعایت موارد الزامی حین عکس برداری صحبت نمودیم. در این بخش که قسمت پایانی ” دوز اشعه در رادیوگرافی دهان و دندان” می باشد در رابطه با موارد تکمیلی نظیر رادیوگرافی پرتابل، نحوه قرارگیری همراه بیمار و موارد مربوط به آن صحبت خواهیم کرد.Part 3