دوز اشعه در رادیوگرافی دهان و دندان: از تصور تا واقعیت!!!

قسمت دوم

به طور کلی دوز تابشی اشعه ایکس و همچنین دوز دریافتی توسط بیمار، در موارد دندانپزشکی بسیار پایین تر از موارد پزشکی می باشد. با این وجود درکنار استفاده از دستگاه ها و تجهیزات کنترل کیفی شده، استفاده از پوشش سربی حائز اهمیت می باشد. در تمام رادیوگرافی ها بایستی از این محافظ استفاده نمود. در رادیوگرافی های خارج دهانی استفاده از محافظ سربی جهت پوشاندن نواحی نظیر سینه و شکم و لگن  توصیه می شود. در عین حال استفاده از محافظ تیروئید در رادیوگرافی های خارج دهانی (خصوصأ پانورامیک یا OPG) به دلیل ایجاد سایه سربی بر روی تصویر فک و ایجاد تداخل با اشعه ایکس امکان پذیر نمی باشد

Part 2