دوز اشعه در رادیوگرافی دهان و دندان: از تصور تا واقعیت!!!

قسمت اول

دوز تابش بیانگر اندازه گیری میزان جذب انرژی به هنگام قرارگرفتن چیزی یا شخصی در معرض اشعه ایکس است. اندازه گیری دوز تابشی حائز اهمیت می باشد چراکه جذب این انرژی می تواند سبب ایجاد آسیب در شخص گردد. مقادیر متفاوتی برای بیان دوز مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول میزان دوزی که برای یک شخص درنظر می گیرند، دوز مؤثر نامیده شده و این میزان برای ارگان ها و بافت های مختلف متفاوت بوده چراکه ارگان ها و بافت های مختلف دارای حساسیت متفاوتی نسبت به میزان اشعه می باشند.

Part 1