برچسب: <span>رادیولوژی صورت</span>

دوز اشعه در رادیوگرافی دهان و دندان: از تصور تا واقعیت!!!

قسمت اول دوز تابش بیانگر اندازه گیری میزان جذب انرژی به هنگام قرارگرفتن چیزی یا شخصی در معرض اشعه ایکس است. اندازه گیری دوز تابشی حائز اهمیت می باشد چراکه جذب این انرژی می تواند سبب ایجاد آسیب در شخص گردد. مقادیر متفاوتی برای بیان دوز مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول میزان […]

Cone-beam Computed Tomography in Detection of Peripheral Cystic Lesions: A Technical Report

Peripheral Exophytic Oral Lesions: A Clinical Decision Tree

Investigating the Ability of VistaProof Durr Dental to Diagnose Occlusal Caries