پزشک رادیولوژیست

دکتر یاسر صافی

دکتر یاسر صافی

پزشک رادیولوژیست

دکتر یاسر صافی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1375 و فارغ التحصیل تخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 می باشد. دکتر یاسر صافی در سال 1384 موفق به اخذ رتبه اول برد تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت در کشور گردید و دوران طرح تخصصی و عمومی را از سال 1384 تا 1389 به مدت پنج سال در زاهدان به عنوان هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان سپری نمود. در دوره پنج ساله حضور در زاهدان اولین مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت استان سیستان و بلوچستان را تأسیس نمود و این مؤسسه زمینه ساز شکل گیری رشته رادیولوژی دهان، فک و صورت گردید. این استان در حوزه رادیولوژی دهان، فک و صورت پیشرفت چشمگیری نمود به طوریکه امروزه بیش از پنج مرکز رادیولوژی در این استان مشغول به فعالیت می باشند. دکتر یاسر صافی از سال 1389 به ادامه فعالیت در هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران پرداخت. ایشان به مدت چهار سال به عنوان مدیر گروه و به مدت دو سال به عنوان سرپرست تخصصی فعلی رادیولوژی دهان، فک و صورت مشغول به فعالیت می باشند. در حال حاضر ایشان به عنوان دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول به فعالیت می باشند.