رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

خدمات کلینیک

خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

رادیولوژی یاسر صافی

ارایه خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی پانورکس (OPG)

از رادیوگرافی پانورکس به منظور مشاھده کل دندان ھای روئیده و نھفته، مشاھده کل مندیبل و ماگزیلا و ... استفاده می شود.

رادیوگرافی سفالوگرام (Cephalogram)

رادیوگرافی سفالوگرام ازجمله رادیوگرافی های خارج دهانی می باشد.

تصویربرداری CBCT

این تکنولوژی جدید با دوز تابشی 5 تا 100 برابر کمتر از CT تصاویری با کیفیت بالا از دندان ھا و استخوان ھای فک و صورت تھیه می کند.

رادیوگرافی پری اپیکال (PA)

رادیوگرافی پری اپیکال تکنیکی داخل دهانی جهت بررسی تک دندان و بافت های اطراف آن می باشد.

رادیوگرافی بایت وینگ (BW)

بایت وینگ ازجمله رادیوگرافی های داخل دهانی می باشد که دارای کاربردهای متعددی می باشد.

رادیوگرافی واترز (Waters)

رادیوگرافی Waters یکی از شایع ترین رادیوگرافی های خارج دهانی می باشد که در ارزیابی سینوس، بینی و شکستگی استخوان گونه کاربرد دارد.

رادیوگرافی تعیین سن استخوانی

رادیوگرافی از مچ دست بیمار در شرایط استاندارد یکی از بهترین راه ها جهت تعیین سن استخوانی بیمار و مقایسه آن با سن تقویمی بیمار است.

رادیوگرافی مفصل تمپور و مندیبولر (TMJ)

رادیوگرافی مفصل تمپور و مندیبولر در مواردی نظیر مشاھده کندیل، گردن کندیل، فضای مفصلی در حالت دھان باز و بسته و... استفاده قرار می گیرد.

سیالوگرافی (Sialography)

سیالوگرافی ازجمله رادیوگرافی های مربوط به غدد بزاقی محسوب می شود و علاوه بر ارزیابی بهترین روش ارزیابی مجاری غدد بزاقی می باشد.

رادیولوژی یاسر صافی

دیگر خدمات

سونوگرافی نسج نرم و غدد بزاقی

سونوگرافی نسج نرم تکنولوژی می باشد که بدون اشعه ایکس و همچنین هیچگونه مخاطراتی برای بیمار قابلیت ارزیابی نسج نرم را دارا می باشد.

فوتوگرافی

فوتوگرافی یا عکاسی تخصصی پزشکی از جمله دیگر خدمات مراکز رادیولوژی دهان، فک و صورت می باشد.