خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

سونوگرافی نسج نرم و غدد بزاقی

خدمات رادیوگرافی

سونوگرافی نسج نرم و غدد بزاقی

سونوگرافی نسج نرم تکنولوژی می باشد که بدون اشعه ایکس و همچنین هیچگونه مخاطراتی برای بیمار  قابلیت ارزیابی نسج نرم را دارا می باشد، لذا غدد بزاقی و ضایعات نسج نرم یکی از اهداف سونوگرافی می باشند.

این اقدامات در مراکز رادیولوژی فک و صورت قابل انجام می باشد.

ارزیابی غدد بزاقی به خصوص ارزیابی سنگ های غدد بزاقی یکی از فعالیت های این مراکز می باشد.