خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

تصویربرداری CBCT

خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی (CBCT)

این تکنولوژی جدید با دوز تابشی 5 تا  100 برابر کمتر از CT تصاویری با کیفیت بالا از دندان ھا و استخوان ھای فک و صورت تھیه می کند. امکان بازسازی تصاویر درھر راستای دلخواه وجود دارد. دستگاھ ھای جدیدتر دز تابشی CBCT را معادل ۲ رادیوگرافی پانورامیک کاھش داده اند.

شایعترین موارد کاربرد CBCT در دندانپزشکی عبارتند از :

  • ارزیابی استخوان قبل از درمان ایمپلنت ( از لحاظ علمی و مسائل مرتبط با پزشکی قانونی انجام CBCT یا توموگرافی قبل از درمان ایمپلنت الزامی است)
  • ارزیابی موقعیت دندان ھای نھفته و ارتباط آنھا با ساختارھای آناتومیک اطراف از جمله کانال مندیبولار و سینوس ماگزیلا
  • ارزیابی شکستگی ھا ی دندانی و فکی
  • ارزیابی مفصل TMJ
  • سفالومتری سه بعدی
  • ارزیابی سینوس
  • ارزیابی ضایعات فکی
  • ارزیابی شکل و اندازه مشکلات پریودنتال

و ھر آنچه که رادیوگرافی معمول قادر به ارزیابی دقیق آن نباشد. بکار می رود.

لازم به ذکر است ھدف از تجویز CBCT (مثلا درمان ایمپلنت یا …) حتما در تجویز ذکر گردد.