خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

رادیوگرافی پانورکس (OPG)

خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی پانورکس (OPG)

از رادیوگرافی پانورکس به منظور مشاھده کل دندان ھای روئیده و نھفته، مشاھده کل مندیبل و ماگزیلا، جھت ارزیابی تولیه کندیل ھا، جھت ارزیابی ارتباط فکین با ھم دیگر، جھت ارزیابی ارتباط دندان ھای عقل پائین با کانال مندیبولار و جھت مشاھده دندان ھای نھفته استفاده می شود. همچنین در مواردی که سن بیمار بیش از ھجده سال بوده و بدون سابقه کشیدن دندان، دندان عقل در دھان مشاھده نمی شود می توان از OPG استفاده نمود.

همچنین در موارد موجود پوسیدگی ھای متعدد و وسیع و در مواردی که به علت تریسموس، بیمار قادر به باز کردن دھان جھت تھیه رادیوگرافی داخل دھانی نمی باشد، OPG به کار گرفته است. همچنین قبل از گذاشتن انواع پروتزھای ثابت متعدد، در موارد وجود درد مبھم در دھان بدون وجود دلیل آشکار ، در موارد گذاشتن ایمپلنت ھای خلفی جھت بررسی کانال مندیبولار و سینوس ماگزیلا، در موارد وارد شدن تروما به فکین نیز می توان از OPG استفاده نمود.