خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

رادیوگرافی مفصل تمپور و مندیبولر (TMJ)

خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی مفصل تمپور و مندیبولر Temporomandibular Joint (TMJ)

رادیوگرافی مفصل تمپور و مندیبولر در مواردی نظیر مشاھده کندیل، گردن کندیل، فضای مفصلی در حالت دھان باز و بسته، میزان تحرک کندیل، موارد وجود درد و یا صدای مفصل (بھترین رادیوگرافی تشخیصی ارزیابی اولیه کندیل ھا) مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه مشکلات TMJ دربیش از 60٪ با شدت های مختلف وجود دارد.

پس از معاینه کلینیکی، رادیوگرافی TMJ با دهان باز و بسته روشی مناسب برای ارزیابی کندیل ها و میزان تحرک آن ها حین باز شدن دهان می باشد. هرچند برای ارزیابی تغییرات جزئی استخوان CBCT، و برای ارزیابی اجزا نرم و دیسک مفصلی MRI پیشنهاد می شود.