برچسب: <span>رادیوگرافی تعیین سن استخوانی</span>

Correlation assessment of cervical vertebrae maturation stage and mid-palatal suture maturation in an Iranian population

ارزیابی سن استخوانی

بررسی سن استخوانی به طو ر معمول در بیماران خردسال جهت ارزیابی رشد و به منظور تشخیص و مدیریت اختلالات اندوکرین و سندروم های کودکان انجام می شود. برای دهه ها تشخیص رشد و تکامل استخوانی با استفاده از بررسی رشد دست و مچ دست و به طور متداول با مراجعه به اطلس Greulich and […]

Cone-beam Computed Tomography in Detection of Peripheral Cystic Lesions: A Technical Report

Peripheral Exophytic Oral Lesions: A Clinical Decision Tree

Investigating the Ability of VistaProof Durr Dental to Diagnose Occlusal Caries