رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

کنگره ها و سمینارها

کنگره ها و سمینارها

کنگره ها و سمینار ها

اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در یک نگاه

دکتر یاسر صافی و دکتر کاوه سیدان در بنیاد علمی کاوش

دکتر یاسر صافی در حال تدریس در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ریپورت سینوس پارانازال CBCT