کلینیک تخصصی رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

معرفی پرسنل

دکتر یاسر صافی

پزشک رادیولوژیست

مریم ذنوبی

کارشناس رادیولوژی

مریم موسوی

کارشناس رادیولوژی

محمدرضا طاهرخانی

کارشناس رادیولوژی

مریم نیکخواه

کارشناس رادیولوژی

نگار علوی

کارشناس رادیولوژی

اکرم حصاری

کارشناس رادیولوژی

آیدا سعادتی

کارشناس رادیولوژی

فاطمه طاهری

کارشناس بازاریابی

سیما موسوی

کارشناس کامپیوتر

آزاده رجایی

کارشناس کامپیوتر