کلینیک تخصصی رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

معرفی پرسنل

دکتر یاسر صافی

پزشک رادیولوژیست

فرناز رشیدی

کارشناس رادیولوژی

مریم ذنوبی

کارشناس رادیولوژی

سحر جلیلی

کارشناس رادیولوژی

پریسا ضابطیان

کارشناس رادیواوژی

زینب پناهی

کارشناس رادیواوژی

ندا باقرزادگان

مسئول سایت

ساناز جورقاسمی

روابط عمومی

علی اشراقی

کارشناس کامپیوتر

الهه عبدی

کارشناس کامپیوتر