کلینیک تخصصی رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

معرفی پرسنل

دکتر یاسر صافی

پزشک رادیولوژیست

مریم ذنوبی

کارشناس رادیولوژی

پریسا ضابطیان

کارشناس رادیولوژی

میترا درودی

کارشناس رادیولوژی

محمدرضا طاهرخانی

کارشناس رادیولوژی

فرناز رشیدی

کارشناس رادیولوژی

نگار علوی

کارشناس رادیولوژی

اکرم حصاری

کارشناس رادیولوژی

آیدا سعادتی

کارشناس رادیولوژی

فاطمه طاهری

کارشناس بازاریابی

علی اشراقی

کارشناس کامپیوتر

آزاده رجایی

کارشناس کامپیوتر