کلینیک تخصصی رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

معرفی پرسنل

دکتر یاسر صافی

پزشک رادیولوژیست

فرناز رشیدی

کارشناس رادیولوژی

مریم ذنوبی

کارشناس رادیولوژی

فاطمه نیک سرشت

کارشناس رادیولوژی

پریسا ضابطیان

کارشناس رادیواوژی

محمدرضا طاهرخانی

کارشناس رادیواوژی

الهام بریجانی

کارشناس رادیولوژی

علی اشراقی

کارشناس کامپیوتر

آزاده رجایی

کارشناس کامپیوتر