خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

سیالوگرافی (Sialography)

خدمات رادیوگرافی

سیالوگرافی (Sialography)

سیالوگرافی ازجمله رادیوگرافی های مربوط به غدد بزاقی محسوب می شود و علاوه بر ارزیابی پارانشیم غده بهترین روش ارزیابی مجاری غدد بزاقی می باشد.

در سیالوگرافی ماده حاجب به صورت معکوس در مجرای غده بزاقی تزریق می شود و در مراحل مختلف رادیوگرافی هایی با تکنیک های خاص تهیه می شوند تا غدد بزاقی و وجود یا عدم وجود سنگ غده بزاقی مورد بررسی قرار گیرند.