خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

رادیوگرافی سفالوگرام (Cephalogram)

خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی سفالوگرام (Cephalogram)

رادیوگرافی سفالوگرام ازجمله رادیوگرافی های خارج دهانی می باشد. از این رادیوگرافی جھت ارزیابی اسکلتال ، آنالیز بیمار قبل از ارتودنسی و مشاھده نیمرخ نسج نرم بیمار استفاده می شود.