خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

رادیوگرافی بایت وینگ (BW)

خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی بایت وینگ (Bitewing) (BW)

بایت وینگ ازجمله رادیوگرافی های داخل دهانی با کاربردهای متعددی می باشد که عبارتند از:

  • معاینات دوره ای ھمه افراد حتی ھنگامیکه ھیچ گونه پوسیدگی بالینی ھنگام معاینه مشاھده نشود (در افراد با ریسک بالای پوسیدگی ھر ۶ماه یکبار، افراد با ریسک متوسط ھر سال یکبار ، افراد با ریسک پایین ھر ۲سال یکبار)
  • تشخیص پوسیدگی ھای پروگزیمالی (درصورت وجود عدم تظاهرات بالینی)
  • تشخیص پوسیدگی ھای ثانویه زیر پرکردگی ھا که در رادیوگرافی پری اپیکال مشاھده نمی شود.

مشاھده دقیق کرست استخوان آلوئول و تشخیص پریودنتیت، مشاھده جرم ھای بین دندانی ، تشخیص اولیه درگیریفورکیشن، تشخیص Overhang در ترمیم ھا.