مرکز تخصصی رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

اخبار

دوز اشعه در رادیوگرافی دهان و دندان: از تصور تا واقعیت!!!

دوز اشعه در رادیوگرافی دهان و دندان: از تصور تا واقعیت!!!

قسمت اول دوز تابش بیانگر اندازه گیری میزان جذب انرژی به هنگام قرارگرفتن چیزی یا شخصی در معرض اشعه ایکس است. اندازه گیری دوز تابشی حائز اهمیت می باشد چراکه جذب این انرژی می تواند سبب ایجاد آسیب در شخص گردد. مقادیر متفاوتی برای بیان دوز مورد استفاده قرار می ...
Loading...